برآورد هزینه

مشترکینی که بیش از 10 برنامه در ماه بـرگـزار می‌کننـد برنامـه یازدهــم آن‌هــــــا رایـگــــان خـــواهـــــد بـــــود برنـامــــه‌هــای بعـدی نیـز شامل 10% تخفـیـف خـواهـد بود.